nota prawna

Warunki korzystania ze strony

Serwis PROTAC jest wyłączną własnością PROTAC Sp. z o.o. Niniejsze warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania tego serwisu  odnoszą się do wszystkich jego użytkowników. Prosimy dokładnie zapoznać  się z warunkami użytkowania ponieważ korzystanie z serwisu oznacza akceptację wszystkich poniższych warunków i zastrzeżeń.

Ograniczenie dostępu

Informacje zawarte na tej stronie nie mogą być wykorzystywane / użytkowane przez osoby lub podmioty w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji jeśli jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego też użytkownicy muszą uzyskać wiedzę o takich ograniczeniach i ich przestrzegać.

Postanowienia ogólne

Materiały i informacje zawarte na tej stronie są publikowane na zasadzie “takie, jakie są” bez żadnych gwarancji, rękojmi co do działania serwisu, dokładności informacji oraz produktów umieszczonych na stronie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty/szkody jakie mogą wynikać z użytkowania wszystkich informacji zawartych w serwisie, również z powodu jakichkolwiek braków czy niedokładności.

Informacje o produktach

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego PROTAC  opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji; przeznaczone są tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących aktualnej oferty PROTAC Sp. z o.o. oraz specyfikacji technicznych, dostępności, aktualnych cen, a także warunków sprzedaży, serwisu, gwarancji, prosimy nawiązać bezpośredni kontakt z najbliższym Oddziałem Regionalnym
PROTAC Sp. z o.o.
Dane o produktach przedstawione w Kartach Informacyjnych, a w szczególności proponowane zakresy stosowania i sposoby aplikacji, podawane są
w dobrej wierze w oparciu o nasz aktualny stan wiedzy i nabyte doświadczenia w praktyce. Z uwagi na mogące wystąpić zróżnicowanie obiektów, parametrów podłoża, warunków i sposobu aplikacji oraz późniejszej eksploatacji, które pozostają całkowicie poza kontrolą firmy PROTAC , właściwości produktów podane w kartach technicznych odnoszą się wyłącznie do warunków stosowania określonych w tych kartach. W przypadkach wątpliwych należy skontaktować się z przedstawicielami PROTAC. Dane zawarte w Karcie Informacyjnej, jak również nie potwierdzona pisemnie porada ustna, nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmow oraz ich układ w serwisie PROTAC są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną PROTAC Sp. z o.o.
Ich kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja w całości lub części bez pisemnej zgody PROTAC Sp. z o.o. są zabronione. Zezwala się na pobieranie oraz drukowanie materiałów dla celów prywatnych / niekomercyjnych, pod warunkiem nie naruszenia praw własności.
Niektóre elementy zdjęciowe serwisu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Znaki towarowe

Wszystkie nazwy produktów są chronionymi znakami towarowymi firmy PROTAC . Rozpowszechnianie tych informacji, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony PROTAC Sp. z o.o., jest zabronione.

Linki do stron zewnętrznych

Linki do innych / zewnętrznych stron internetowych są podane jedynie w celach informacyjnych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość takich stron (ani żadnych stron, na których znajdują się linki do niniejszej Strony). Zabrania się umieszczania linków do niniejszego serwisu na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody PROTAC Sp. z o.o.

Pliki “cookies”

Strona internetowa www.PROTAC .pl stosuje tzw. pliki cookies. Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez daną przeglądarkę internetową. Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika.

Ten rodzaj plików służy m.in. ułatwieniu poruszania się po naszym serwisie oraz lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji użytkownika w ramach naszego serwisu, np. kiedy użytkownik loguje się na swoje indywidualne konto na naszej stronie internetowej. Ponadto, strona www.PROTAC .pl używa Google Analytics, w ramach którego pliki cookies wykorzystujemy w celu tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych. Umożliwia nam to ulepszanie struktury i zawartości naszego serwisu.

Informujemy, że jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku twardego lub zablokowywanie ich zapisywania. Sposób wprowadzenia takich zmian jest zależny od używanej przeglądarki internetowej, a zmiany można wprowadzić poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień wyszukiwarki – szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak zmiany w ww. ustawieniach należy interpretować jako zgodę użytkownika na akceptację plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnione korzystanie z wybranych funkcji serwisu.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w serwisie PROTAC są dostarczone w zastanej formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź dorozumianych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były aktualne i wiarygodne, jednakże serwis może zawierać błędy i niedokładności dlatego też nie stanowi podstawy do żadnych zobowiązań, ewentualnych roszczeń gwarancyjnych, reklamacji itp.
W żadnym przypadku PROTAC  nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do i / lub korzystania z tej witryny internetowej, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, w związku z pobieraniem jakichkolwiek danych, tekstów, plików, materiałów zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych.
PROTAC  może publikować odnośniki do innych stron internetowych, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania bieżących zmian w zawartości strony bez uprzedzenia. Jakakolwiek odpowiedzialność z tego tytułu jest wykluczona.
PROTAC Sp. z o.o. zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji i warunków korzystania z serwisu PROTAC  w dowolnym momencie, poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

Proces przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkownika jest PROTAC Sp. z o.o., ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 00000888458, NIP 6762594159; REGON: 388421778, BDO:000533802, z kapitałem zakładowym w wysokości 108000,00 złotych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu z PROTAC Sp. z o.o. oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes
w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników podmiotom, których usługi są technicznie niezbędne do wykonania umowy, np. podmiotom technicznie administrującym serwisem WWW.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do dostarczenia żądanych usług. Jeżeli PROTAC nie będzie potrzebowała dłużej wykorzystywać danych osobowych dla wypełnienia zobowiązań umownych lub wynikających z przepisów, usuniemy je z naszych systemów oraz rejestrów i/lub podejmiemy działania w celu prawidłowej anonimizacji, aby nie można było już zidentyfikować osoby na tej podstawie, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub wynikających z przepisów, jakim PROTAC  podlega, np. określone przepisami okresy przechowywania.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od PROTAC dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług PROTAC oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem.

PROTAC Sp. z o.o.,
ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem
KRS 00000888458,
NIP 6762594159;
REGON: 388421778,
BDO:000533802,
z kapitałem zakładowym w wysokości 108000,00 złotych